ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

2017-01-28

Learning Present Simple easily

Οι μαθητές μας μαθαίνουν την ερώτηση του Present Simple με διαδραστικό τρόπο που εντυπώνεται στη μνήμη τους και τους βοηθάει να το εμπεδώσουν εύκολα κι ευχάριστα.

Our students learn the question of Present Simple in the most memorable and interactive way which enables them to consolidate it easily and pleasantly